Powyższe pytanie jest z gatunku – Co było pierwsze, kura czy jajko? Pytania nad którymi dłużej zatrzymują się zwolennicy oratorskich wypowiedzi i żonglowania słowami, a stronią osoby, które nie chcą tracić czasu na pustosłowie. W dzisiejszym bardzo skomercjalizowanym świecie umiejętność gry słowami to przymiot ceniony. Na nim opierają się różnego rodzaju formy marketingu.

Komisje to organy pomocnicze Rady Miasta, których członkami są radni. Mają istotny wpływ na politykę miasta i ostateczny kształt uchwał, gdyż dyskusje na tym etapie są często najbardziej szczegółowe.

Każda z tych komisji ma określony zakres merytoryczny swoich zadań ustawowo przypisanych jako zadania gminy np. w zakresie oświaty. W augustowskim ratuszu jest to Komisja Społeczno-Oświatowa. W praktyce Rada Miasta głównie na podstawie prac poszczególnych komisji podejmuje strategiczne dla Miasta decyzje.

Przygotowywanie strategii rozwoju miasta i prace nad jej realizacją, jest to bez wątpienia „działka” Burmistrza i jego pracowników. Tak samo nikomu raczej nie należy wyjaśniać, dla kogo pracuje Burmistrz i kierowany przez niego Urząd. Miasto, to jego mieszkańcy, a głosem mieszkańców w ratuszu są radni.

Jakie to nieskomplikowane, chciałoby się powiedzieć. Tylko, czy aby na pewno?

Ten rok jest rokiem wyjątkowym dla nas wszystkich. Jest rokiem trudnym ze względu na sytuację epidemiczną niosącym ze sobą bardzo dużo nowych wyzwań w dostosowaniu szkół do pracy. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21 uczniowie i ich rodzice byli pełni obaw, jak będzie wyglądała nauka w szkłach w nowej rzeczywistości. Niepewność budziła pytania i wątpliwości, które zgłaszali swoim przedstawicielom w Radzie Miejskiej. Ci, mieli nadzieje na przekazanie tych głosów i uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania. Komisja Społeczno-Oświatowa wydawała się być najodpowiedniejszym miejsce, gdzie można było poruszyć te tematy. Nie można jednak było tego zrobić, ponieważ w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego taka komisja nie została zwołana. Dlaczego? Pytali o to również radni.

– Z jakiego powodu nie odbyła się komisja społeczno – oświatowa przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, biorąc pod uwagę fakt, że ryzyko zagrożenia pandemicznego nie zmalało, a jednocześnie zmieniła się struktura organizacyjno prawna placówek oświatowych?

– zapytał Rafał Harasim, Radny Rady Miejskiej w Augustowie w swojej interpelacji z dnia 24.09.20. Nie był on jedynym radnym zadającym pytanie w tej sprawie.

W dniu 8. października br. otrzymał odpowiedź, której udzielił mu z upoważnienia Burmistrza jego zastępca, Filip Jerzy Chodkiewicz. Oto treść odpowiedzi

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej zwołują Przewodniczący Komisji i określają tematykę posiedzeń.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego Burmistrz Miasta nie wniósł żadnego projektu uchwały, który wymagałby zaopiniowania przez Komisję Społeczno – Oświatową

Czy odpowiedź zadawala zadającego pytanie, o to nie zapytaliśmy. Kto zwołuje posiedzenia Komisji radny raczej wie – mógł nie wiedzieć, że Burmistrz nie wniósł żadnego projektu uchwały.

Właściwie to swoją odpowiedzią Wiceburmistrz sprawił, że poruszamy ponownie ten temat.

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej zwołują Przewodniczący Komisji. 20.09. br. Radna Rady Miejskiej w Augustowie, Aleksandra Sigillewska złożyła do Wiceprzewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej, Mirosława Zawadzkiego wniosek o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie. Pisze w nim:

W trosce o sprawy istotne dla mieszkańców Augustowa wnoszę o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Uzasadnienie

Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się 29 lipca 2020, czyli prawie 2 m-ce temu.

Wiele ważnych dla lokalnej społeczności tematów wymaga omówienia m.in.:

  1. Stan prac remontowych na pływalni miejskiej i termin otwarcia obiektu dla mieszkańców.
  2. Procedury bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach w związku z zagrożeniem Covid 19
  3. Analiza sytuacji związanej z rzekomym problemem przemocy w Szkole Podstawowej nr 3 w Augustowie

Wnoszę również o zaproszenie kierownika Wydziału Edukacji i Sportu UM w Augustowie oraz kierownika pływalni CSiR w Augustowie do udziału w posiedzeniu komisji

Z poważaniem

Aleksandra Sigillewska

Od początku obecnej kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej, problem z uzyskiwaniem odpowiedzi na zadawane pytania mają nie tylko radni. Poprzednie dwie kadencje, był to okres niemalże wzorcowej współpracy redakcji dla których pracowałem z osobami odpowiedzialnymi ze strony UM za kontakt z mediami. Obecnie, na zapytania wysyłane drogą elektroniczną czeka się kilka tygodni. Zdarza się, że taka odpowiedź w ogóle nie wpływa.

Realizacja przedwyborczych obietnic zadbania o transparentność pracy Urzędu Miejskiego i prowadzonych w nim działań, jak na razie czeka w kolejce.

Już na zakończenie. W tym roku, do czerwca, kiedy komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie przewodniczyła Aleksandra Sigillewska, odbyło się 8 spotkań na których omawiano ważne dla mieszkańców sprawy. Po jej rezygnacji w czerwcu, do chwili obecnej (czyli 4. miesiąc) Komisja obradował 1. raz.

|Bart. / augustow.org