zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Czerwcowe obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie odbędą się już w tradycyjnej formie, czyli w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie. Sesję zaplanowano na 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 8.30.

W proponowanym porządku obrad znają się dwa istotne dla szkolnictwa w Augustowie projekty uchwał w sprawie:

utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Augustowie z siedzibą przy ul. Tartacznej 21, w skład którego wejdą Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Armii Krajowej i Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

oraz

utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, w skład którego wejdą: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich i Przedszkole Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie.

Projekty uchwał zakładają, że Dyrektor Zespołu będzie jednocześnie Dyrektorem Szkoły i Przedszkola, który będzie kierował Zespołem przy pomocy wicedyrektorów. Na stanowisko dyrektora Zespołu ma powoływać i odwoływać z niego, organ prowadzący.

Prace nad utworzeniem Zespołów Szkolno-Przedszolnych w Augustowie trwają o dłuższego czasu. Rozważano również wariant utworzenia jednego takiego Zespołu, skupiającego większą liczbę placówek. Co radni zadecydują w tej sprawie, dowiemy się już 16. czerwca br.

|Bart.

W uzasadnieniach do proponowanych projektów uchwał czytamy m.in.:

(…) Utworzenie zespołu podyktowane jest przede wszystkim dobrem dzieci i ich rodziców, będzie korzystne ze względów dydaktyczno-wychowawczych, stworzone zostaną warunki do większej integracji środowiska nauczycieli, rodziców i uczniów. Głównym celem utworzenia zespołu jest zapewnienie dzieciom harmonijnego rozwoju na wstępnym etapie edukacji szkolnej i przedszkolnej. Powiązanie procesu dydaktycznego na poszczególnych etapach kształcenia będzie miało pozytywny wpływ na ciągłość nauczania, diagnozowanie problemów wychowawczych, przekazywanie wiedzy o uczniach i wyrównywanie braków edukacyjnych.

Funkcjonowanie w ramach zespołu przedszkola i szkoły podstawowej umożliwi wnikliwą diagnozę dojrzałości dziecka i ułatwi dostęp do specjalistów wspierających indywidualne potrzeby i rozwój, a także nauczycieli np. języków obcych czy wychowania fizycznego.

Połączenie jednostek ma także na celu lepsze zarządzanie zespołem, w szczególności jeśli chodzi o bardziej efektywne dysponowanie kadrami w obliczu niżu demograficznego (uzupełnianie etatów, większa stabilność zatrudnienia, organizacja dyżurów w przerwach wakacyjnych i świątecznych etc.), lepsze wykorzystanie infrastruktury, pomieszczeń itp. Zespół daje możliwość zatrudniania nauczycieli na różnych etapach edukacji, na podstawie jednej umowy. Utworzenie zespołu to także możliwość sprawniejszego organizowania doraźnych zastępstw przez nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, co nie powoduje przerw w realizacji podstawy programowej. Pozwoli również na efektywniejsze kształtowanie długofalowej polityki kadrowej, co nie jest bez znaczenia dla wyników pracy dydaktycznej.

W wyniku utworzenia zespołu nastąpi usprawnienie procesu zarządczego. W momencie utworzenia zespołu zarządcą obu obiektów będzie jeden dyrektor, który poprzez połączony budżet uzyska zwiększoną elastyczność finansową, będzie odpowiedzialny za dokonywanie zakupów, w tym pomocy dydaktycznych, środków czystości i jednocześnie w kompleksowy sposób zadba o stan techniczny budynków. Równie istotna jest możliwość wspólnej realizacji zadań przez pracowników administracji i obsługi, co niewątpliwie obniży koszty administracyjne zespolonych jednostek, a ponadto będzie zgodne z zasadami celowego, rzetelnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych. Wspólna administracja i obsługa umożliwi zapewnienie zastępstw podczas nieobecności pracowników. W celu usprawnienia zarządzania zostanie utworzone stanowisko wicedyrektora, który będzie zastępował dyrektora podczas nieobecności – obecnie w szkole i przedszkolu nie ma stanowiska wicedyrektora.

Praca w zespole wpłynie na integrację wszystkich pracowników, co spowoduje poczucie jedności, odpowiedzialności i współpracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Nie bez znaczenia będzie współpraca z rodzicami, których dzieci są uczniami najpierw przedszkola, a potem szkoły podstawowej.

Proponowane połączenie szkoły podstawowej z przedszkolem nie pogorszy warunków nauki i wychowania przedszkolnego a poprawi sytuację nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, którzy staną się pracownikami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Akt założycielski zespołu został przekazany do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, utworzenie zespołu jest rozwiązaniem w pełni racjonalnym, przekładającym się wprost na podniesienie szans edukacyjnych uczniów oraz usprawnienie zarządzania placówkami.

Pełna treść projektów uchwał dostępna jest w BIP-e na stronie Urzędu Miejskiego w Augustowie.