Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), XXXII sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Proponowany porządek posiedzenia XXXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

  1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159) za rok 2020, realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustowa na lata 2020 -2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadania w gminie Miasto Augustów.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie,

b) przekazania petycji według właściwości,

c) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
    Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic Morelowej, Derak, Śliwkowej i Wrzosowej,

d) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
    Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulic Łącznej, Zakole i Żurawiej,

e) utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Augustowie z siedzibą
    przy ul. Rajgrodzkiej 1, 16-300 Augustów,

f) utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Augustowie z siedzibą
    przy ul. Marii Konopnickiej 5, 16-300 Augustów,

g) uchwalenia regulaminu korzystania ze ścieżki ruchowej w Augustowie,

h) ustanowienia pomnika przyrody,

i) przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Augustowa na lata 2021-2024”,

j) zmian budżetu miasta na rok 2021,

k) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034.

8. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku.

9. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji RM z 25.02.2021 r.

10. Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.

11. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

 (-) Alicja Dobrowolska

|bip.um.augustow.pl