Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 351 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Augustów.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org
  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk w 2021 r. na terenie Gminy Miasto Augustów.
  2. Propozycje zmian oraz uwag do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do dnia 03.03.2021 roku lub bezpośrednio na adres e-mail: gospodarka.komunalna@urzad.augustow.pl z dopiskiem (ˮKONSULTACJE Kąpieliskaˮ).
  3. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 11 lutego 2021 r. i zostaną zakończone 03 marca 2021 r.
  4. Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie, na tablicy ogłoszeń UM w Augustowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

| urzad.augustow.pl