Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych (formularz A) i niemieszkalnych (formularz B).

Deklaracje można złożyć:

  • w formie papierowej w urzędzie Miejskim w Augustowie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
  • drogą elektroniczną na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/. Forma elektroniczna wymaga uwierzytelnienia tożsamości za pośrednictwem Węzła Krajowego (np. Profilem Zaufanym, eDowodem).

Formularze oraz materiały informacyjne można pobrać na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Wydrukowane deklaracje dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pokój 101.

Terminy składania deklaracji:

  • dla istniejących źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust.1 w/w ustawy jest zagrożone karą grzywny.

UWAGA!

Przeprowadzona w ubiegłym roku przez ankieterów ankieta do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji do ogólnopolskiego systemu CEEB.

Źródło: https://urzad.augustow.pl/