Ministerstwo Finansów i Funduszy, w ramach Krajowego Forum Miejskiego, rozpoczyna konsultacje Założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023.

Krajowa Polityka Miejska to dokument, który wskazuje cele i kierunki działań w obszarze polityki miejskiej. Obecnie obowiązująca, została przyjęta w 2015 roku. Od tego czasu nastąpiły zmiany społeczno-gospodarcze, które znalazły swoje odzwierciedlenie w najważniejszych dokumentach, dotyczących rozwoju kraju tj. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku. Dlatego też konieczna jest aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej. Przygotowany projekt założeń aktualizacji tego dokumentu, wskazuje przesłanki i potrzeby wprowadzenia zmian oraz określa cele i zasady ich wdrażania.

Na stronie internetowej dostępny jest formularz, w którym każdy mieszkaniec może się wypowiedzieć zarówno na temat Założeń aktualizacji, jak również wskazać, które elementy Krajowej Polityki Miejskiej wymagają pilnej poprawy, zmiany lub wzmocnienia.

Formularz i projekt założeń aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023 dostępne są na stronie internetowej:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/krajowe-forum…

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: miasta@mfipr.gov.pl do 12 listopada 2020 roku.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. W ten sposób możemy aktywnie wpływać na otoczenie, w którym żyjemy.

|UM w Augustowie