Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie z Komisją do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2021.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Augustów za rok 2021.
  5. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2022.
  6. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

– Mirosław Zawadzki-

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

-Emilian Jasyen Al.-Khameri-